TAŞINMAZ TİCARETİ YÖNETMELİĞİ ve EMLAK DANIŞMANI BELGESİ HAKKINDA 

Yönetmelikte Mesleki Yeterlilik Belgesi Konusundaki Zorunluluklar ve İstisnalar

Mesleki yeterlilikle ilgili zorunluluklar, yönetmeliğin Taşınmaz Ticareti yapacak işletmelerin yetki alması konusundaki 6. Maddesi ve Taşınmaz Ticareti konusunda çalışacak kişilerin yetkinliklerine ilişkin kriterlerin verildiği 10. Maddesinde olmak üzere, iki farklı maddede düzenlenmiştir. Yönetmeliğin bu maddeleri ve bu maddelerle ilgili getirilen istisnalar aşağıda verilmiştir.

1. Taşınmaz Ticareti Yapacak İşletmelere Yetki Belgesi Verilmesinde Aranan Şartlar

Madde 6. İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;

d) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması, gerekir.

Madde 6 İstisnası; (Geçiş Hükümleri – Geçici Madde 1)

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla taşınmaz ticaretiyle iştigal eden, gelir veya kurumlar vergisi kaydı ile meslek odası kaydı bulunan ve halk eğitim merkezleri ya da Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen meslek odalarınca verilen eğitim sonucunda taşınmaz ticareti ile ilgili sertifika almış olan tacirler ile esnaf ve sanatkârlarda 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.

Maddenin yorumu;

Yönetmelikte yetki belgesi alınabilmesi için aranan şartlar arasında “Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün” Sorumlu Emlak Danışmanı belgesi Mesleki Yeterlilik Belgesi alması şartı getirilmiştir.

Ancak yukarıda verildiği üzere Geçiş Hükümlerinde yönetmeliğin yayın tarihi itibari ile resmi olarak ve meslek odasına kayıtlı bulunan taşınmaz ticareti işletmelerinin mevcut yetki belgelerinin Mesleki Yeterlilik Belgesi açısından geçerli sayılabilmesi için bir istisna tanınmıştır. Getirilen istisna Taşınmaz Ticaretinde çalışacak kişilere yönelik değildir. İstisna yönetmeliğin yayın tarihinde resmi olarak açık bulunan işletmelerin yetkilerinin devam ettirilmesine yöneliktir.

2. Mesleki Yeterlilik Belgesi

Madde 10. (1) İşletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) veya emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olması gerekir.

(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen kişiler ile işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz."

Madde 10 İstisnası;

Yönetmeliğin bu maddesinde 1. Fıkrada taşınmaz ticaretinde çalışacak kişiler için yetkinlik kriteri olarak Emlak Danışmanı veya Sorumlu Emlak Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak şartı getirilmiştir. Bu maddenin 2. Fıkrasında ise hem bu madde hem de yetki belgesi şartlarının tanımlandığı 6. Maddede getirilen Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olma zorunluluğuna bir istisna daha tanımlanmıştır.

Bu istisnaya göre “ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar” her iki maddeden de muaf sayılmıştır.

Maddenin Yorumu;

10. Maddedeki zorunluluk: Taşınmaz ticaretinde görev alacak satış pazarlama personeli (emlak işlerine aracılık eden bütün personel) Emlak Danışmanı veya Sorumlu Emlak Danışmanı belgesi almak zorundadır.

Maddede Yönetmeliğin her iki zorunluluk maddesinde de geçerli olarak tanımlanan istisna ise Taşınmaz Ticareti alanındaki lise veya üniversite diplomasına sahip olanların mesleki yeterlilik belgesi almasına gerek kalmamıştır. Bu okullar yakın geçmişte eğitim hayatımıza girmiş ticaret lisesi veya üniversite programlarıdır. (Örnek Üniversitelerin Emlak ve Emlak Yönetimi bölümleri)

Mesleki Yeterlilik Belgesi konusunda Yukarıda verilen mevzuat açıklamalarını basite indirgeyecek olursak;

KİMLER MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ALACAK?

1.      Taşınmaz Ticareti alanında bir lise veya üniversite diplomanız var mı?

a.      Evet: Belge almanıza gerek yok (Madde 10 2. Fıkra İstisna)

b.      Hayır: Belge almalısınız, diğer maddeleri okuyunuz

2.      05.06.2018 tarihinden önce vergi mükellefi ve meslek odasına kayıtlı olarak adınıza kayıtlı iş yeriniz var mıydı?

a.      Evet: Bu tarihten önce halk eğitim merkezleri ya da Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen meslek odalarınca verilen eğitim sonucunda taşınmaz ticareti ile ilgili sertifikanız var mı?

i. Evet: İşyerinizin mevcut yetki belgesini 18 ay içinde yenilemeniz gerekiyor, ancak bu yenileme için Mesleki Yeterlilik Belgesi almış olmanız gerekmese de, İşletmenizde çalışacağınız için 10. Madde gereği Mesleki Yeterlilik Belgesi almanız gerekmektedir. (Madde 6 İstisnai durumdasınızAncak Madde 10 Gereği belge almalısınız)

ii. Hayır: İşyerinizin mevcut yetki belgesini 18 ay içinde yenilemeniz gerekiyor, bu yenileme için Mesleki Yeterlilik Belgesi almış olmanız gerekmektedir. (Madde 6 + Madde 10 gereği belge almalısınız)

b.      Hayır: Taşınmaz ticareti konusunda iştigal edecek bir işletme açacaksanız Mesleki Yeterlilik Belgesi almanız gerekmektedir. (Madde 6 + Madde 10 gereği belge almalısınız)

3.      Kendi adınıza bir işletme açmadan, var olan bir işletmede satış pazarlama elemanı olarak çalışmak istiyorsanız Mesleki Yeterlilik Belgesi almanız gerekmektedir. (Madde 10 gereği belge almalısınız)

Yukarıdaki Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluk durumunu tek cümlede özetleyecek olursak;

“Taşınmaz Ticareti alanında lise veya üniversite diplomanız var ise Mesleki Yeterlilik Belgesi almanıza gerek yoktur. Bunun dışında bu mesleği her hangi bir pozisyonda icra edecek kişilerin Mesleki Yeterlilik Belgesi alması gerekmektedir.”

Nizameddin AŞA

Yönetim Kurulu Başkanı